Изберете езикова версия
« Назад

Глобалните доставки в международния бизнес – Василева А., сп. „Икономически алтернативи” бр. 3, 2011 г.

(статия, сп. „Икономически алтернативи”,  бр. 3, 2011 г.)

 

В статията са изследвани съвременни форми на международни бизнес операции. Разяснена е същността, видовете, еволюцията, ползите и предизвикателствата пред глобалните доставки  (global sourcing) като алтернативни фирмени решения за осъществяване на международен бизнес.

 

Наричани още глобално снабдяване или глобални покупки, глобалните доставки се тълкуват като по-познатата бизнес операция внос в тесен смисъл. В по-широк смисъл те обхващат и входящите потоци от стоки и услуги в резултат на аутсорсинг, производствено коопериране, в т.ч. субконтракт и др.. Въпреки че глобалните доставки са установена международна бизнес практика от 80-те години на 20 век, те получават нов импулс през настоящия етап на глобализация.

 

По-специално внимание е отделено на аутсорсинга и кооперационните сделки като съществена част от глобалните доставки. Не са подминати съпътстващите ги рискове, а така също и някои стратегически решения за минимизиране на риска, например внимателен подбор между отделните „преки инвестиции” или „възлагане на външни доставчици”, сътрудничество с доставчика съблюдаване на интересите и др.

 

Тъй като отношението към глобалните доставки не е еднозначно, в изследванията са представени техните позитивни и негативни ефекти за националната икономика. Икономическите, социалните и етични последствия са дискутирани през призмата на бизнеса, държавата и обществото.