Изберете езикова версия
« Назад

Комуникации в международния бизнес – Василева А., УИ Стопанство, София, 2009 г.

Антоанета Василева - Комуникации в международния бизнес – Василева А., УИ Стопанство, София, 2009 г.

Василева А., УИ Стопанство, София, 2009 г.

(учебник)

 

Настоящият учебник има за цел да предостави теоретични и практически знания по делово общуване на студентите в Магистърската програма на Университета за национално и световно стопанство по „Международни икономически отношения”. Той е структуриран по логика, съобразена изцяло с дистанционната форма на обучение. В първа глава се изследват бизнес комуникациите като процес на общуване със свои принципи и правила в съответствие със законите на бизнес етиката. Обект на анализ са техните управленски, информационни, социални и психологически аспекти. Представените управленски измерения на комуникациите съдействат за изграждане на практически умения и навици на студентите за успешни презентации и водене на преговори. Втора глава е посветена на особеностите на междукултурното общуване и в частност на международните делови преговори. Обобщени са основните фактори, които оказват влияние върху решенията на преговарящите, типичните стратегии и тактики, прилагани в хода на преговорите. Систематизирани са подходите при решаване на конфликти в междукултурна среда. В трета глава се разглежда връзката между комуникации, лидерство и работа в екип в междукултурна среда. Аргументирана е ролята на лидера при управлението на групите и предимствата на груповата интелигентност при вземане на решения.

 

Приложени са казуси, които илюстрират влиянието на националните култури особено при воденето на делови преговори.