Изберете езикова версия
« Назад

Маркетинг в условията на Европейския съюз и необходими промени за българския бизнес – Василева А., сборник „Присъединяването на Република България към Европейския съюз като фактор, детерминиращ ново място на страната в международното разделение на труда, УИ Стопанство, София, 2007 г.

(статия, сборник „Присъединяването на Република България към Европейския съюз като фактор, детерминиращ ново място на страната в международното разделение на труда, УИ Стопанство, София, 2007 г.)

 

В статията са анализирани спецификите на маркетинга в Европейския съюз, който включва съвкупност от управленски дейности, които се осъществяват в международна маркетингова среда със значителни сходства и различия в политическите, икономически и социо-културни условия. Европейските маркетингови практики се развиват непрекъснато в процеса на придобиване на информация и нейното превръщане в полезно знание. Решаващ фактор са знанията, с които фирмата разполага относно пазарните условия и средствата за производство, промоциране и разпространение на стоки на европейските пазари. Повечето компании излизат на европейския пазар с прости маркетингови стратегии и цели, но бързо преминават към по-сложни подходи, като по такъв начин се прескачат междинните етапи, познати от традиционните модели на интернационализация. Ето защо ключът към разработването на европейска маркетингова стратегия се крие в способността на компаниите да опознаят пазара на ЕС с присъщите му хармонизация и диференциация и бързо да приспособят своите планове на базата на придобитите знания.