Изберете езикова версия
« Назад

Международен маркетинг – Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2010 г.

Антоанета Василева - Международен маркетинг – Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2010 г.

Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2010 г.

(учебник)

 

Учебникът „Международен маркетинг” представя съвременния формат на международната маркетингова теория и практика. В съответствие с обективните процеси на международните пазари, разнообразната международна маркетингова практика и силно еволюиращата теория са представени и основните положения на международния маркетинг.

 

Авторите – проф.д.ик.н. Бистра Боева и доц.д-р Антоанета Василева, са изложили техните възгледи в четири направления. Първото включва съвременните теоретични възгледи за международния маркетинг – обкръжението, в което функционира фирмата и спрямо което разработва маркетинговите си инициативи. Второто третира някои управленски аспекти на международния маркетинг: информационното осигуряване и планирането. В третото са изяснени основните политики: продуктова, канали за реализация, комуникационна и ценова. Водени от разбирането за спецификата на услугите в международния бизнес, авторите са обособили в последното – четвърто направление, проблематиката на международния маркетинг с услуги. Самостоятелно място – в приложение, е отделено на примери от практиката.

 

В процеса на разработване на учебника като цяло и на отделните глави са взети под внимание устойчивите постановки на международния маркетинг, както и на наложилите се нови моменти в условията на глобалната икономическа и финансова криза. Правилото, че кризата потвърждава, отхвърля и ражда нови идеи и разбирания, е взето под внимание в границите на разумната целесъобразност. Съдържанието на учебния материал балансира устойчивите начала с формиращ се нов теоретичен дял, налаган от кризата. Приложеният към всяка глава набор от монографии и учебници от утвърдени маркетолози, от една страна, както и на актуалните публикации на статии, от друга, е още едно доказателство за този баланс. В структурно отношение е съобразена и учебната програма по дисциплината.

 

Уводът, гл. 1, 3, 4, 5, и 6 са написани от проф.д.ик.н. Б. Боева, а гл. 2, 7, 8, 9 и 10 от доц. д-р А. Василева.