Изберете езикова версия
« Назад

Международна конкурентоспособност на експортно ориентираните отрасли в България – Василева А. и авт. колектив, ИК-УНСС, София, 2012 г.

Антоанета Василева - Международна конкурентоспособност на експортно ориентираните отрасли в България – Василева А. и авт. колектив, ИК-УНСС, София, 2012 г.

Василева А. и авт. колектив, ИК-УНСС, София, 2012 г.

(монография)

 

Настоящата публикация представя основните резултати от научноизследователски проект „Международна конкурентоспособност на експортно ориентирани отрасли в България“, разработен от екип от катедра „МИО и бизнес“ под ръководството на проф. д-р Антоанета Василева и осъществен през периода декември 2009 г. – декември 2011 г.

 

Съвременният етап на нарастваща глобализация в световната икономика, характеризиращ се със засилен конкурентен натиск и бързи технологични промени, извеждат на преден план необходимостта от изследване на състоянието и възможностите за подобряване на позициите на българските стопански субекти на външните пазари.

 

Целта на това изследване е да се анализира и оцени международната конкурентоспособност на експортно ориентираните отрасли в България и да се предложат препоръки на макро-, мезо- и микроравнище за нейното повишаване.

 

За постигане на целта са поставени следните изследователски задачи:

 

  • обобщаване на теоретични постановки в областта на международната конкурентоспособност на национално, отраслово и фирмено ниво и съществуващите практики при измерването й;
  • събиране, обработка и анализ на статистически данни за производство, износ, внос, цени и др. за изследваните отрасли;
  • провеждане на емпирични изследвания (анкетно проучване сред водещи фирми в отраслите и събиране на експертни мнения), анализ и представяне на резултатите от тях;формулиране на оценки, изводи и препоръки.

 

Проведените изследвания в проекта са задълбочени и конкретизирани по отношение оценката на международната конкурентоспособност на избрани отрасли на българската икономика, характеризиращи се с висока експортна специализация и ориентираност като металургия, машиностроене, химическа промишленост, производство на облекло и текстил, производство на мебели, винопроизводство, тютюнева промишленост и хранително-вкусова промишленост. Тези отрасли имат голямо значение за вътрешния пазар и в значителна степен определят състоянието на износа на страната.

 

В изследването са използвани широк набор от общонаучни и специфични методи за оценка на международната конкурентоспособност на експортно ориентираните отрасли в България. Основно място заема SWOT анализът за представяне на основните конкурентни предимства и недостатъци на отраслите и предизвикателствата, пред които са изправени.

 

Основни източници на статистическа информация са Националният статистически институт на България и Европейската служба за статистическа информация (Евростат). За изпълнението на целите на проекта е разработена специална анкетна карта, разпространена в 6-те района за планиране сред мениджъри на фирми от идентифицираните експортно ориентирани отрасли.