Изберете езикова версия
« Назад

Монографии и учебници

Антоанета Василева - Маркетинг: перспективата за съвременния бизнес – Василева А. и авт. колектив, ИК-УНСС, София, 2013 г.
Учебникът е разработен от авторски колектив на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на Университет за национално и световно стопанство (УНСС). В рамките на увод, тринадесет глави и заключение, разпределени в два раздела, са представени както съвременните теоретични възгледи, така и ценни добри практики в областта на маркетинга.
Антоанета Василева - Международна конкурентоспособност на експортно ориентираните отрасли в България – Василева А. и авт. колектив, ИК-УНСС, София, 2012 г.
Настоящата публикация представя основните резултати от научноизследователски проект „Международна конкурентоспособност на експортно ориентирани отрасли в България“, разработен от екип от катедра „МИО и бизнес“ под ръководството на проф. д-р Антоанета Василева и осъществен през периода декември 2009 декември 2011 г.
Антоанета Василева - Международен бизнес – Василева А., УИ „Стопанство”, София, 2011 г.
Настоящият учебник по „Международен бизнес” е предназначен за студентите от магистърската програма за обучение по „Международни икономически отношения”, които не са икономисти или са завършили други икономически специалности в бакалавърска степен. Той е структуриран в 10 тематични единици, които са посветени на международната бизнес дейност на отделните стопански субекти в стратегически контекст. Учебникът е построен по логика, характерна за съвременните курсове по международен бизнес, преподавани във водещи университети.
Антоанета Василева - Международен бизнес и глобализация – Василева А., НБМГ, София, 2010 г.
Настоящата монография има за цел да анализира развитието на международния бизнес в условията на глобализация. Фокусът се поставя върху поведението на отделните стопански единици – международните компании, малките и средни предприятия и новосъздадените международни фирми, т.нар. „глобални предприемачи”, т.е. по какъв начин те се вписват в глобализационните процеси и как оползотворяват възможностите на глобалния пазар.
Антоанета Василева - Съвременни форми на международен бизнес – Василева А., НБМГ, София, 2010 г.
Монографията съдържа анализ на най-често използваните съвременни международни бизнес операции в международната и българската практика. Тя е естествено продължение на монографията „Международен бизнес и глобализация” на доц. д-р А. Василева.
Антоанета Василева - Международен маркетинг – Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2010 г.
Учебникът „Международен маркетинг” представя съвременния формат на международната маркетингова теория и практика. В съответствие с обективните процеси на международните пазари, разнообразната международна маркетингова практика и силно еволюиращата теория са представени и основните положения на международния маркетинг.
Антоанета Василева - Публично-частно партньорство. Икономика, управление, предизвикателства – Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2009 г.
Идеята за написването на настоящата монография е породена от дългогодишната работа на екипа в интердисциплинарната проблематика на международния бизнес. Убедени, че стратегическите решения на бизнеса и на държавата са успешни при наличие на качествена и съществена информация по проблема, авторите се ориентират към изследване на икономиката на публично–частното партньорство като цяло, както и на най-често прилаганите форми на неговата реализация.
Антоанета Василева - Комуникации в международния бизнес – Василева А., УИ Стопанство, София, 2009 г.
Настоящият учебник има за цел да предостави теоретични и практически знания по делово общуване на студентите в Магистърската програма на Университета за национално и световно стопанство по „Международни икономически отношения”. Той е структуриран по логика, съобразена изцяло с дистанционната форма на обучение.
Антоанета Василева - Глобален мениджмънт и маркетинг – японският опит – Василева А. и авт. колектив, УИ Стопанство, София, 2008 г.
Тази книга ще Ви разкрие какво представляват истинските японски управленски практики и как икономическите, политическите и културни стереотипи в Япония се променят от глобализацията. Тайната на японския мениджмънт се крие не само в японското културно наследство, образователната система или държавното регулиране, но също и в организацията на фирмите и институциите.
Антоанета Василева - Делово общуване и преговори в международния бизнес – Василева А. и колектив, Нова звезда, София, 2006 г.
Книгата е предназначена за студенти, предприемачи и мениджъри, както и за всички, които искат да бъдат успешни „комуникатори”.