Изберете езикова версия
« Назад

Научноизследователски проекти

  

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ НА ПРОФ. А. ВАСИЛЕВА

Наименование на проекта   Участие в многостранен проект „Обучение на изследователски клъстер” по програма „Леонардо да Винчи”  (11.2011-10.2013 г.).
Основни дейности по проекта   Проучване на потребностите от обучение и разработване на електронен модул за обучение на ръководители и персонал на изследователски клъстери.
Наименование на проекта   Участие в българо-финландски проект „Творчески стратегии за форсайт” по програма „Erasmus” (11.2011-10.2013 г.).
Основни дейности по проекта   Разработване на модул за обучение на бакалаври по проблеми на форсайт методи на прогнозиране.
Наименование на проекта   Участие в българо-белгийски проект „Европейски ангажимент за предприемачество” по програма „Леонардо да Винчи” (06.2008-12.2010 г.).
Основни дейности по проекта   Разработване на учебно помагало по Международни комуникации и обучение на студенти в предприемачески умения.
Наименование на проекта   Участие в българо-японски проект „Развитие на управленски умения”, финансиран от Японската агенция за международно сътрудничество: (02.2004-2007 г.).
Основни дейности по проекта   - основател и член на ръководния екип на „Център за развитие на управленски умения” при ИСК.
- член на преподавателския екип в курса по „Глобален мениджмънт и лидерство”.
Наименование на проекта   Проект на Световната банка за регионално развитие по Програма „Активни услуги на пазара на труда” (01-12.2006 г.).
Основни дейности по проекта   Разработване на комуникационна стратегия за представяне на икономическия потенциал за привличане на преки външни инвеститори на община Долна Баня и Костенец.
Консултиране и обучение в дейностите, предвидени по проекта.
Наименование на проекта   Участие в българо-италиански проект „Партньорство университет-бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт” по програма „Леонардо да Винчи” (05.2006-12.2006 г.).
Основни дейности по проекта   2-седмично обучение в Асоциация за изследвания и обучение – Торино в областта на ПЧП в образованието по икономика и мениджмънт.
Наименование на проекта   Участие в българо-немски проект „Първа работа след дипломиране”, по програма „Леонардо да Винчи” (06.2005-12.2005 г.).
Основни дейности по проекта   2-седмично обучение в Международна академия – Берлин по проблемите на следдипломната квалификация.
Наименование на проекта   Участие в проект за „Обучение по мениджмънт в България” с участието на България, Великобритания и Холандия по Програма ФАР на Европейския съюз. (02.1997-11.1998 г.).
Основни дейности по проекта   Разработване и провеждане на открити курсове „Експортен мениджмънт” и „Преки чуждестранни инвестиции - български предизвикателства”. Разработване и провеждане на курс за вътрешнофирмено обучение по Експортен маркетинг и мениджмънт.
   

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ, КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ КАТЕДРА „МИО И БИЗНЕС” НА УНСС

  1.  Глобалните предизвикателства в опазване на околната среда и промените в международния бизнес или как еволюират формите на международния бизнес в условията на съвременните мерки за опазване на околната среда – УНСС, фонд „НИД”, 2011-2012 г. – участник в проекта.
  2. Международна конкурентоспособност на експортно-ориентирани отрасли в България, финансираща институция: УНСС, фонд „НИД”, 2009-2011 г. – ръководител на проекта.
  3. Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото финансиране на политиките на Съюза, финансираща институция: Министерски съвет на РБ, 2008 г. – ръководител на проекта.
  4. Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз, ИСК , финансираща институция: Министерски съвет на РБ, 2008 г.– ръководител на екип.
  5. Публично-частните партньорства в условията на интегриране на България към ЕС, Финансираща институция: УНСС, фонд „НИД”, 2007 г. – участник в проекта.
  6. Партньорство „университет-бизнес” – български и европейски измерения, финансираща институция: МОМН, Фонд „Научни изследвания”, 2006-2007 г. – участник в проекта.
  7. Взаимодействието „университет-бизнес” в условията на присъединяване на България към ЕС, Финансираща институция: УНСС, фонд „НИД“, 2006 г. – участник в проекта.