Изберете езикова версия
« Назад

Необходими промени в маркетинговия инструментариум на българските фирми в условията на Европейския съюз – Василева А., сборник „Маркетингът на 21 век: Парадигми, стратегии, тактики”, Наука и икономика, Варна, 2007 г.

(статия, сборник „Маркетингът на 21 век: Парадигми, стратегии, тактики”, Наука и икономика, Варна, 2007 г.)

 

Основната цел на изследването е описание на спецификите на маркетинговата среда в Европейския съюз и изясняване в европейски контекст на продуктовата, дистрибуционната, ценовата и комуникационната политика на българските фирми при прилагане на успешни маркетингови стратегии. Обобщени са резултатите от кабинетни и полеви проучвания с участието на автора, направени са изводи и препоръки към българския бизнес, акцент е поставен върху необходимите промени в маркетинговия инструментариум с оглед по-пълното оползотворяване на предимствата на Единния европейски пазар.