Изберете езикова версия
« Назад

Пламена Клюсик защити докторска дисертация на тема „Корпоративни стратегии за навлизане на нови задгранични пазари“

Антоанета Василева На 04.06.2015г. в УНСС се проведе публична защита на дисертационния труд на Пламена Клюсик „Корпоративни стратегии за навлизане на нови задгранични пазари“ с научен ръководител проф. д-р Антоанета Василева. Дисертационният труд е посветен на стратегиите на високотехнологични ИТ компании в процеса на тяхното навлизане и установяване на чуждестранни пазари в условията на интернационализация и глобализация. На фона на обстойния анализ на съвременните теоретични възгледи за развитието на международния бизнес в контекста на глобализационните процеси, са изведени по-малко познати и по-често използвани стратегии за излизане на международния пазар. Акцент е поставен върху онези от тях, които обясняват новите явления, свързани с ИТ компаниите – концепцията за управление на знанието, мрежовия подход, ресурсната теория по отношение на аутсорсинга, теорията за родените глобални фирми, глобалните вериги за доставки, концепцията за международното предприемачество. Не са подминати и изследвания на български автори, вкл. научно-изследователски проекти на катедра „МИО и бизнес“ в УНСС с подчертан стремеж за надграждане на достигнато ниво на знания.

 

Антоанета Василева Трудът съдържа емпирично изследване, в което особено внимание заслужават казусите за Dell, HP, Лирекс.ком, Мусала Софт, ALLTERCO, ITCE, ScaleFocus и Telerik, придобита от американската компания Progress Software, в които aвторът отразява лични наблюдения от пряката си професионална работа в различни международни ИТ компании и по време на обучението си в Global Business Program на FH JOANNEUM University of Applied Sciences, Грац, Австрия. Те могат да се използват в учебните програми на студенти по Международен маркетинг и Международен бизнес.

 

Авторитетното научно жури с председател проф.д.ик.н. Бистра Боева присъди на Пламена Клюсик образователната и научна степен „доктор“ по икономика.