Изберете езикова версия
« Назад

Публично-частното партньорство в сферата на висшето образование – Василева А., сборник „Партньорството университет – бизнес: български и европейски измерения, УИ Стопанство, София, 2009 г.

(статия, сборник „Партньорството университет – бизнес: български и европейски измерения, УИ Стопанство, София, 2009 г.)

 

Разработката е част от проект на тема „Партньорството университет – бизнес: български и европейски измерения”. Тя обхваща анализ на различните форми на ПЧП в сферата на висшето образование, като възможност за трансфер на по-качествени знания и опит, и предоставяне на по-добри услуги и материална база. Разгледани са предимствата при прилагане на подобен подход в Япония. Акцент е поставен върху необходимостта от засилване на сътрудничеството, като правителството, бизнесът и университетите демонстрират „пазарно поведение” активизират усилията си за осигуряване на подходяща среда за преход към информационно общество, което е от решаващо значение за създаване на конкурентна икономика, основана на знание.