Изберете езикова версия
« Назад

Публично-частното партньорство и има ли формула за успех или за стимулите и бариерите при проектите за публично-частно партньорство – Боева Б., А. Василева, Икономически алтернативи, бр. 3, 2008 г.

(статия, Икономически алтернативи, бр. 3, 2008 г.)

 

Публично-частното партньорство (ПЧП) е безспорен елемент в структурата на съвременните национални и международни стопански процеси. Касае се за определен подход на обединяване на усилията на държавата и бизнеса за решаване на стратегически проблеми с различна значимост. В контекста на националните приоритети, обективните дадености и преди всичко ресурсната ограниченост на страната, публично-частното партньорство представлява определена перспектива за България. Интересът към проблема нараства в условията на установяващите се нови правила на функциониране на държавата и бизнеса в процеса на интегрирането на страната към ЕС. Залаганите програмни начала на държавно регулиране, както и утвърждаващата се нова практика по използване на финансовите инструменти на интегрирана Европа налагат интензивното развитие на практиките на ПЧП.

 

Статията следва един прагматичен подход, съчетан с теоретична сравнимост с най-новите изследвания на автори от ЕС. Изведени са факторите за успех и неуспех, стимулите и бариерите за ефективно публично-частно партньорство. В съответствие с получените резултати от проучването на специализираната литература, добрите практики и полевите изследвания са дефинирани конкретни мерки за управление на това партньорство. Екипът застъпва тезата, че включването на представители на бизнеса и на университетите в различни форуми на равнище държава и местна власт следва да се свързва не само с принципите на демократично управление, но и с необходимостта за ефективно оползотворяване на ресурса „знание” и преодоляване на това, което често пъти се определя като „недостатъчен административен капацитет”. Особено място е отделено на участието на държавата като партньор, а не само като овластен разпоредител и координатор на проекти за публични блага. Както емпиричният материал, така и търсеният отговор от страна на съвременната наука разкриват нова роля на държавата и механизмите за нейното превръщане в ефективен партньор на частния бизнес.