Изберете езикова версия
« Назад

Студии, статии и доклади

The article defines the concept of energy security and outlines the role of energy security for national economies. The energy sector in Bulgaria has been analyzed as well as the energy dependence from foreign energy supplies that secure internal energy consumption. The paper gives information also about the dynamics and trends of development of energy consumption in Bulgaria for the period 1990-2014. The forecasts for the future energy consumption trends are presented. The method of trend extrapolation of energy consumption is used.
The main accent of the paper is put on the strategic process through which the creation of innovations and new products take certain forms and acquire sustainability, the characteristics while creating the innovations and whether there are winners in the development of the highly technological markets, the factors which allow new profiles of the product and the determinants of success of the new product.
The aim of the paper is to present and analyze the results of a research on the competitiveness of Bulgarian export-oriented sectors in the 2002-2012 period. The study examines the concept of competitiveness, identifies the main competitive advantages of different export-oriented industries in Bulgaria, and delves into the specific challenges to competitiveness they face. These sectors include metallurgy, machine building, the chemical industry, clothing and textiles, furniture, wine production, tobacco, and the food processing industry. The employed methods of analysis are both quantitative and qualitative.
The main task of this paper is to answer the question whether a certain country being a part of the information society is prepared for the future where the new model of education meets the demand for individuality, creativity, innovation, humanity and social awareness.
В статията са изследвани съвременни форми на международни бизнес операции. Разяснена е същността, видовете, еволюцията, ползите и предизвикателствата пред глобалните доставки (global sourcing) като алтернативни фирмени решения за осъществяване на международен бизнес.
This paper endeavors to set out a structured approach to what is conveniently called “Euromarketing”, a process designed to assist businesses to progressively expand into new markets in other countries within European Union in a consistent and cost effective manner.
Public-private partnerships are undoubtedly an element of today’s national and international business processes. They comprise a certain approach to bonding state and business efforts in solving strategic issues of great significance. Experience to date and the modest accumulation of theory motivated a joint team of researchers from the International Economic Relations and Statistics Department of Sofia’s University of National and World Economy to address the issue. They carried out a desk and field research on the matter accompanied by a case study.
Разработката е част от проект на тема „Партньорството университет – бизнес – български и европейски измерения”. Тя обхваща анализ на различните форми на ПЧП в сферата на висшето образование, като възможност за трансфер на по-качествени знания и опит, и предоставяне на по-добри услуги и материална база.
Дебатът относно реформата на бюджета на ЕС е многопластов. В него изкристализират различни аспекти, които имплицитно предполагат проблеми, свързани с национално-държавното начало при отстояване интересите на страните от ЕС.
Статията разкрива ПЧП в нова светлина – като приоритет на икономическото развитие и център на конкурентните инициативи на ЕС. Различните модели на сътрудничество между държавата и частния сектор благоприятстват иновациите при проекти за изграждане на транспортна инфраструктура, индустриални зони, високотехнологични центрове, фотоволтаични паркове и др.
Статията е посветена на съвременните измерения на публично-частното партньорство (ПЧП) и мащабите на приложението на проектите в тази област, които изискват повишаване на инвестиционната култура на гражданите. Участието на фирмите в подобни проекти улеснява достъпа им до фондовете на ЕС. Запознаването с добрите практики при реализацията на успешни ПЧП проекти и натрупаният положителен опит предполагат търсене на нови и по-ефективни начини и средства за повишаване на информираността на обществото.
Публично-частното партньорство (ПЧП) е безспорен елемент в структурата на съвременните национални и международни стопански процеси. Касае се за определен подход на обединяване на усилията на държавата и бизнеса за решаване на стратегически проблеми с различна значимост.
Основната цел на изследването е описание на спецификите на маркетинговата среда в Европейския съюз и изясняване в европейски контекст на продуктовата, дистрибуционната, ценовата и комуникационната политика на българските фирми при прилагане на успешни маркетингови стратегии.
В статията са анализирани спецификите на маркетинга в Европейския съюз, който включва съвкупност от управленски дейности, които се осъществяват в международна маркетингова среда със значителни сходства и различия в политическите, икономически и социо-културни условия.