Изберете езикова версия
« Назад

Съвременни форми на международен бизнес – Василева А., НБМГ, София, 2010 г.

Антоанета Василева - Съвременни форми на международен бизнес – Василева А., НБМГ, София, 2010 г.

 Василева А., НБМГ, София, 2010 г.

(монография)

 

Монографията съдържа анализ на най-често използваните съвременни международни бизнес операции в международната и българската практика. Тя е естествено продължение на монографията „Международен бизнес и глобализация” на доц. д-р А. Василева. Целта на нейното написване е не да се повтарят общоизвестни теоретични постановки, а да се представи едно по-съвременно виждане за основните форми на реализация на международния пазар в условията на глобализация. Различният ракурс се изразява в подбора на приложни аспекти за изследване на международните сделки. Обърнато е внимание на характеристики, които са важни при вземането на решение за избор на стратегия за излизане на международния пазар. В качеството на обект на международния обмен са разгледани традиционни и комплексни външнотърговски и външноикономически операции като сделки за износ, внос, компенсационни сделки, лицензионни споразумения, сделки за франчайзинг, концесионни споразумения и др. Международните бизнес дейности, основани на инвестиционно сътрудничество, са представени под формата на преки чуждестранни инвестиции, смесени предприятия, сделки от типа В.О.Т. (build – operate – transfer/строителство – експлоатация – прехвърляне), договори „на ключ” (turkney contracts) и др.

Засилен интерес е показан към по-малко познати и респективно по-слабо изследвани форми на международен бизнес като глобални доставки, в това число аутсорсинг и офшоринг, различни модели на публично-частно партньорство и др.